I. ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

 • Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
I./1

SKUPINA „B“
-

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: ONKOLÓG, VŠEOBECNÝ LEKÁR

 

II. CHOROBY OBEHOVÉHO ÚSTROJENSTVA

 • stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku
 • chlopňové chyby
 • ischemická srdcová choroba s angin. záchvatmi a stavy po transplant. kardiostimulátora
 • stavy po akútnom infarkte myokardu, akútnom koronárnom syndróme pre II. fázu rehab.
 • hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie EÚ kardiologickej spoločnosti
 • hypertenzívna choroba III. stupňa, ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody
 • ochorenie tepien končatín, stav po trombózach, chronické lymfatické edémy
 • stavy po srdcových operáciách, stavy po cievnych rekonštrukciách
 • stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní  kardiovaskulárnych ťažkostí…
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
II./4   II./9   II./11   II./12

SKUPINA „B“
II./1   II./2   II./3   II./5   II./6   II./7   II./8   II./10

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: INTERNISTA, KARDIOLÓG, KARDIOCHIRURG, ANGIOLÓG, VŠEOBECNÝ LEKÁR

III. CHOROBY TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA

 • zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenie pažeráka
 • vredová choroba žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov od zákroku
 • regionálna enterokolitída, Crohnova choroba, stavy po resekcii tenkého a hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii, proktokolitída – stredne ťažká a ťažká dokázaná rektoskopicky, kolonoskopicky, chronické ochorenie žlčníka s litáziou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia, stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou funkcie pečene
 • stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii, chronická pankreatitída
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
III./3   III./5   III./8   III./11

SKUPINA „B“
III./1   III./2   III./4   III./6   III./7   III./9   III./10   III./12

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: GASTROENTEROLÓG, VŠEOB. LEKÁR, INTERNISTA, HEPATOLÓG, CHIRURG
 

IV. CHOROBY Z PORUCHY LÁTKOVEJ VÝMENY A ŽLIAZ S VNÚTORNOU SEKRÉCIOU

 • diabetes mellitus s komplikáciami (mikro a makroangiopatie, neuropatie)
 • hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami
 • stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12. mesiacov po operácii
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
IV./4

SKUPINA „B“
IV./2   IV./3

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: ENDOKRINOLÓG, VŠEOBECNÝ LEKÁR, INTERNISTA, DIABETOLÓG, CHIRURG

V. NETUBERKULÓZNE CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST

 • POST COVID syndróm (po prekonaní ochorenia COVID-19 s následkami)
 • iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba, Bronchiálna astma – súst. odb. liečená
 • stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii
 • hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest – sústavne odborne liečené
 • alergické nádchy preukázané alergiologickým vyšetrením – súst. odb. liečené
 • stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii
 • pľúcne fibrózy – sústavne odborne liečené
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
V./2   V./4   V./7   V./8   V./9

SKUPINA „B“
V./1   V./5   V./6   V./10

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: PNEUMOLÓG, VŠ. LEKÁR, INTERNISTA, ALERGOLÓG, CHIRURG, FTIZEOLÓG

VII. CHOROBY POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA

 • reumatoidná artritída rtg štádium I., II., III., IV. psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím – sústavne liečené
 • ankylotizujúca spondylartritída I. až V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím – súst. liečené
 • skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25r. veku, súst. liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii, reaktívne a druhotné artritídy
 • stavy po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity (do 12 mesiacov od ukonč. liečby)
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
VII./2   VII./4   VII./10   VII./12

SKUPINA „B“
VII./1   VII./3   VII./5  VII./6   VII./7   VII./8  VII./9

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: REUMATOLÓG, FBRL, VŠEOBECNÝ LEKÁR, ORTOPÉD, NEUROLÓG, CHIRURG

VIII. CHOROBY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST

 • netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápaly močových ciest
 • zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná na operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy
 • obojstranná nefrolithiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza
 • stavy po operáciách obličiek a močových ciest vrátane transplantácií, rekonštrukčných operáciách močových ciest a stavy po prostatektómiách s komplikovaným priebehom do 12 mesiacov po operácii
 • prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
VIII./4

SKUPINA „B“
VIII./1   VIII./2   VIII./3  VIII./6

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: UROLÓG, NEFROLÓG, VŠEOBECNÝ LEKÁR, INTERNISTA, CHIRURG

IX. DUŠEVNÉ CHOROBY

 • neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe
 • pseudoneurasthenické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe
 • psychózy symptomatické, okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia sa kúpeľnému režimu
 • stavy po prekonaní COVID-19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“

SKUPINA „B“
IX./1   IX./2   IX./3   IX./4

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: PSYCHIATER, VŠEOBECNÝ LEKÁR

XI. ŽENSKÉ CHOROBY

 • liečba primárnej a sekundárnej sterility a infertility, porúch ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené u žien do 38r.
 • chronické zápaly vnútorných rodidiel, sústavne liečené najneskôr 2 mesiace po doznení exacerbácie
 • stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 mesiacov po operácii, vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií
 • stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“
XI./3

SKUPINA „B“
XI./1   XI./2   XI./4   XI./5

-

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: GYNEKOLÓG, VŠEOBECNÝ LEKÁR

 

XII. CHOROBY Z POVOLANIA

 • ochorenia vyvolané prácou v stlačenom vzduchu
 • ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým  nadmerným preťažením
 • neumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie
 • následky poškodenia dých. ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi
 • chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia uznanými ako choroby z povolania
 • bronchiálna astma profesionálna
 • liečba pracovníkov vystavených ionizujúcemu žiareniu v priemysle
INDIKAČNÝ ZOZNAM - PODSKUPINY

SKUPINA „A“

SKUPINA „B“
XII./3   XII./4   XII./5   XII./6   XII./7   XII./9   XII./10

NÁVRH PRE TÚTO INDIKÁCIU VYPISUJE: PRACOVNÉ LEKÁRSTVO, ORTOPÉD, VŠEOBECNÝ LEKÁR,  NEUROLÓG, INTERNISTA, HEPATOLÓG, INFEKTOLÓG, ODD. TARCH, GASTROENTEROLÓG