Informácie o pobyte

Kúpeľná liečba spôsobom úhrady B je plnohodnotná kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou, pričom stravu a ubytovanie uhrádza poistenec. 

Kúpele Ružbachy poskytujú kúpeľnú liečbu až v 10 indikačných skupinách. 

Liečebný indikačný zoznam

 

 • O kúpeľnú liečbu môže pacient požiadať svojho ošetrujúceho lekára. Návrh na kúpeľnú liečbu môže vystaviť všeobecný lekár alebo špecialista.
 • Vyplnený Návrh na kúpeľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťovne. 

NOVINKA: Niektoré poisťovne umožňujú podanie Návrhu na kúpeľnú liečbu aj elektronicky, čo celý proces schvaľovania urýchli a zjednoduší. 

 • Po schválení liečby zdravotná poisťovňa informuje poistenca o výsledku schvaľovacieho procesu a poskytne mu zoznam zariadení, v ktorých si môže liečiť, dohodnúť si termín a ubytovanie podľa ponuky kúpeľov. 
 • Poistenec zašle schválený Návrh na kúpeľnú liečbu vybraným kúpeľom.
 • Kúpele vystavia písomné potvrdenie prijatí, v ktorom pridelia konkrétny termín kúpeľnej liečby. Pacientovi následne doručia písomné predvolanie na kúpeľnú liečbu.

Stravovanie počas kúpeľnej liečby zabezpečené v Bielom dome a liečebné procedúry sa podávajú v budove Balneoterapie (max. 200 m od ubytovania)

 

Doplatky pacientov v skupine B 

ubytovanie Travertín I*** 2-lôžková Travertín I*** 1-lôžková bunková Travertín II** 2-lôžková Švajčiarske domčeky** 1-lôžková Švajčiarske domčeky** 2-lôžková
január - február  38 €     26 € 44 € 26 € 37 € 28 €     26 €
marec - máj  38 € 48 € 28 € 43 €     39 € 28 €
jún - august 43 € 53 € 29 € 43 € 29 €
september - december 38 € 48 €  28 € 39 € 28 € 

* bunková izba ponúka samostatnú spálňu a zdieľanú kúpeľňu. 

 

doplatky  
miestna daň 1 €/noc
neobsadené lôžko v 2-lôžkovej izbe hotel Travertín *** 19 €/noc
neobsadené lôžko v 2-lôžkovej izbe hotel Travertín II a Šv. domčeky 12 €/noc
monitorované parkovisko max. 20 €/pobyt
prenájom chladničky v hoteli Travertín ***  15 €/pobyt
doprava Nižné Ružbachy - Kúpele Vyšné Ružbachy 5 €/osoba

 


 

Cena
Od 26,00
/OSOBA/NOC

ubytovanie

 

ubytovanie

plná penzia v Bielom dome

 

plná penzia v Bielom dome

vstupná lekárska konzultácia

 

vstupná lekárska konzultácia

3 liečebné procedúry/noc

3 liečebné procedúry/noc

Na kúpeľnú liečbu si nezabudnite priniesť:

 • predvolanie na kúpeľnú liečbu
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • potvrdenie praktického lekára o vašom aktuálnom zdravotnom stave
 • lieky, ktoré užívate
 • plavky
 • športové oblečenie
 • oblečenie vhodné na kultúrne podujatia
vezmite si sebou blizku osobu

Vezmite si so sebou na kúpeľnú liečbu vo zvýhodnenej cene aj svojich najdrahších 

 • ubytovanie v spoločnej izbe 
 • plná penzia
 • lekárska konzultácia
 • 1 liečebná procedúra/noc
 • zvýhodnená cena 55 €/noc*

*cena platí pri pobyte s min. dĺžkou 6 nocí. 

 

Čo môžete u nás očakávať?

Kúpeľná liečba je primárne o zlepšení zdravotného stravu, regenerácii a prinavrátení síl. Okrem koncentrovanej zdravotnej starostlivosti nášho takmer 40-členného tímu lekárov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov a masérov však môžete očakávať aj ďalšie benefity, ktoré prináša pobyt v klimatických kúpeľoch a celková zmena prostredia.

Pobyt v kúpeľoch prináša:

 • zlepšenie spánku a kondície
 • príležitosť spoznať nových ľudí
 • zmiernenie stresu vďaka pokojnému prostrediu
 • pozitívnu zmenu denného režimu
 • čas na obľúbené činnosti
 • doprajete si starostlivosť o seba, čím zlepšujete sebavnímanie
 • príležitosť na kultúrne vyžitie 

     

Potrebujete pomôcť s rezerváciou? 

Nevahájte nás kontaktovať telefonicky na čísle 052/42 66 111 

Rezervačný formulár

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

V nasledujúcich informáciách sa dozviete aké osobné údaje potrebujeme a ako ich spracúvame.Tieto informácie sa pravidelne aktualizujú. Informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.ruzbachy.sk

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ: KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Vyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy, IČO: 31714501 , e-mail: marketing@ruzbachy.sk

Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov:

marketing@ruzbachy.sk

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Vyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy, IČO: 31714501

Spôsob spracovania, rozsah a dĺžka uchovania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu ich získania.

Osobné údaje klientov/pacientov potrebné pre poskytnutie starostlivosti

Údaje, ktoré potrebujeme:

Kontaktné údaje a údaje potrebné k poskytnutiu zdravotnej a kúpeľnej starostlivosti:

 •  meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, telefónny kontakt,
 •  údaje o zdravotnom stave (spracovateľské operácie: Agenda zdravotných údajov, Kniha ubytovaných hostí, Správa registratúry, Účtovné doklady, Sťažnosti, Súdne spory, Žiadosti o poskytnutie informácií).

Informácie a údaje v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o NCZI, číselný kód poisťovne a v prípade, že to aktuálna situácia vyžaduje epidemiologicky závažné skutočnosti.

Všetky osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov o zdravotnej starostlivosti a slúžia nám výlučne na riadne poskytnutie liečebnej kúpeľnej starostlivosti, vedenie zdravotnej dokumentácie, poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb.

V zmysle zákona sme povinní osobné údaje uchovávať 20 rokov po poskytnutí kúpeľnej starostlivosti.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou poskytnutia liečebnej kúpeľnej starostlivosti.

Vaše osobné údaje sú zdieľané v zmysle osobitných zákonov o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, primárne zdravotné poisťovne a NCZI.

Sprostredkovatelia:

Časť osobných údajov je na základe zmluvných pokynov oprávnená spracovať technická podpora dodávateľov softvérového riešenia a IT.

Ubytovacie služby

Identifikačné a kontaktné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, adresa, číslo OP, dátum narodenia, miesto narodenia cudzincov, doba ubytovania, štátna príslušnosť cudzincov, účel pobytu cudzincov, číslo pasu cudzincov, číslo víza cudzincov, meno a priezvisko detí cudzincov, údaje o poskytnutom ubytovaní, EČV parkovaného motorového vozidla, údaje o stratách a nálezoch, podpis cudzincov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákonu 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov primárne kvôli:

 •  evidencii ubytovaných
 •  účtovnej evidencii
 •  spracovaniu čestných prehlásení
 •  recenzií, reklamácií a knihy prianí
 •  evidencii parkovania

V zmysle zákona sme povinní údaje uchovávať 10 rokov po roku, v ktorom boli účtovné doklady vystavené.

Poskytnutie týchto údajov je podmienkou poskytnutia ubytovacích služieb.

Vaše osobné údaje sú zdieľané výlučne v zmysle zákona s Ministerstvom vnútra SR, Policajným zborom SR, obcou Vyšné Ružbachy a inými v zmysle zákona oprávnenými subjektmi.

Sprostredkovatelia:
Časť osobných údajov je na základe zmluvných pokynov oprávnená spracovať technická podpora dodávateľov softvérového riešenia a IT.

Ubytovacie služby môžeme poskytnúť len osobám starším ako 18 rokov. Neplnoleté osoby môžu služby využívať len s rodičovským súhlasom.

Objednávky a rezervácie

Identifikačné a kontaktné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, rezervačné údaje, IP adresa a prehliadač použitého zariadenia, dátum a čas objednávky.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy o poskytnutí služieb a predzmluvných záväzkov v rámci:

 • evidence rezervácií ubytovania
 • časového manažmentu a harmonogramu liečebných terapií a procedúr
 • spracovania objednávok, rezervácií, poukazov a pod.
 • účtovnej evidencie

Poskytnuté osobné údaje sme povinní uchovávať 12 mesiacov po spracovaní objednávky/rezervácie. Učtovné doklady sme v zmysle zákona povinní uchovávať 10 rokov po roku, kedy boli vystavené.

Bez poskytnutia uvedených údajov nedokážeme rezerváciu/objednávku spracovať.

Sprostredkovatelia:
Časť osobných údajov je na základe zmluvných pokynov oprávnená spracovať technická podpora dodávateľov softvérového riešenia a IT.

Objednávku/rezerváciu služieb môžeme poskytnúť len osobám starším ako 18 rokov. Neplnoleté osoby môžu služby využívať len s rodičovským súhlasom.

Newsletter

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

 • e-mailová adresa, meno, priezvisko, dátum narodenia, IP adresa a prehliadač zariadenia, dátum prihlásenia sa na odber, štatistika otvorenia newslettra

Uvedené osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu a Vášho súhlasu. Súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek odvolať.

Poskytnuté údaje uchovávame 10 rokov od udelenia súhlasu, resp. od posledného poskytnutia služieb.

Poskytnutie údajov na zasielanie newslettra a marketingových informácií je dobrovoľné.

Časť osobných údajov je na základe zmluvných pokynov oprávnená spracovať technická podpora dodávateľov softvérového riešenia, IT a poskytovateľa marketingových služieb.

Komunikácia

Identifikačné a kontaktné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentov.

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov rôznymi spôsobmi: e-mailom, telefonicky, poštou, prostredníctvom sociálnych sietí. Evidenciu doručenej a odoslanej pošty spracúvame na základe zákona.

Získané a poskytnuté údaje uchovávame po dobu vybavenia predmetu komunikácie.

Evidencia doručenej a odoslanej pošty sa uchováva v zmysle zákona 10 rokov po roku, v ktorom bola vybavená. Po uplynutí zákonnej lehoty je zabezpečená likvidácia poskytnutých údajov.

Časť osobných údajov je na základe zmluvných pokynov oprávnená spracovať technická podpora dodávateľov softvérového riešenia, IT a poskytovateľa marketingových služieb.

Kamerový systém a bezpečnostné monitorovanie

Osobným údajom je obrazový záznam, na ktorom môžu byť osoby identifikované.

Monitorovanie kamerovým systémom s obrazovým záznamom je vyhotovená na základe oprávneného záujmu primárne z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu ochrany majetku.

Monitorované časti areálu sú označené v zmysle zákona a príslušných smerníc.

Obrazový záznam uchovávame 14 dní od jeho vyhotovenia.

Obrazový záznam je zdieľaný len v zmysle osobitného zákona a to primárne súdom a orgánom činným v trestnom konaní.

Záznam telefonických hovorov

Identifikačné a kontaktné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, telefónne číslo

Záznam telefonických hovorov je realizovaný na základe oprávneného záujmu, skvalitňovania služieb, uplatňovaní nárokov a evidencie komunikácie.

Záznam je uchovávaný 3 mesiace od vyhotovenia záznamu.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Časť osobných údajov je na základe zmluvných pokynov oprávnená spracovať technická podpora dodávateľov softvérového riešenia, IT a poskytovateľa marketingových služieb.

Fotografovanie a vyhotovenie promo videa

Osobným údajom sú fotografie, videozáznamy, spoločné fotografie počas podujatí

Prezentačné materiály sú vyhotovované priebežne na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a môžete sa voči nemu namietať.

Tieto údaje uchovávame 5 rokov.

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a nemá vplyv na poskytnutie iných služieb.

Časť osobných údajov je na základe zmluvných pokynov oprávnená spracovať technická podpora dodávateľov softvérového riešenia, IT, fotografa, dodávateľ grafických materiálov, tlače a poskytovateľa marketingových služieb.

Tieto údaje môžu byť zverejnené na našich webových stránkach, sociálnych sieťach a marketingových materiáloch.

Osobné údaje žiadateľov o zamestnanie

Identifikačné a osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, vzdelanie, prax, email, telefónny kontakt, adresa

Osobné údaje spracuvávame v zmysle zákona a správa registratúry.p

Práva dotknutej osoby sú upravené § 19 - § 28 ZOOÚ a naša spoločnosť sa zaväzuje ich dodržiavať.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 , ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v prípade, že nepreukázal nevyhnutnosť účelu spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Spôsob uplatňovania práv

Práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu:

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

Vyšné Ružbachy 48

065 02 Vyšné Ružbachy

alebo e-mailom na adresu marketing@ruzbachy.sk. Informácie o osobných údajoch poskytujeme bez zbytočného odkladu a bezplatne. Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich údajov je v rozpore s týmito podmienkami alebo platnou legislatívou, svoj podnet môžete zaslať dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zásada zodpovednosti (§ 12 ZOOÚ)

Každý zamestnanec, ktorý spracúva osobné údaje, zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že

ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, sprístupnením neoprávneným osobám,

zmenou alebo rozširovaním ( zverejňovaním ). Zamestnanec, ktorý príde pri výkone svojho povolania

do styku s osobnými údajmi, zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov najmä tým, že ich chráni

pred rozširovaním, neoprávneným prístupom, stratou a odcudzením.

Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou bude zákonné a to zabezpečením,

že sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je

dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo právadotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;
tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Spoločnosť spracúva osobné údaje tak, aby bolo spracovanie a evidencia primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.