Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

 

Online
rezervácia

Covid-19 opatrenia

Vážení kúpeľní hostia,

nakoľko si uvedomujeme závažnosť protiepidemiologických opatrení, rozhodli sme sa zaviesť v našich kúpeľoch režim, ktorý zabezpečí Vaše bezpečie a súčasne komfort.

Poslaním našich kúpeľov je v prvom rade zabezpečenie starostlivosti o Vás, našich klientov, prostredníctvom pobytov v kúpeľoch, ktoré aj naďalej poskytujeme v plnom rozsahu. Organizačné usmernenia pri plánovaní stravovania a liečebných procedúr zavádzame pre Vašu ochranu, neohrozia výkon ani kvalitu poskytovaných služieb pre Vás.

Pobyty v kúpeľoch sú poskytované pri plnom zabezpečení liečebných procedúr pre klientov cez zdravotnú poisťovňu, ako aj samoplatcov. Jedinou podmienkou pre nástup na pobyt je liečebná indikácia od Vášho lekára, ktorý Vám pobyt navrhne. Odporúčanie lekára o preliečení v kúpeľoch akceptujeme aj v e-mailovej forme na výmennom lístku.

V ubytovacích zariadeniach platí doleuvedený režim:

Pre všetky typy pobytov je potrebné odporúčanie od Vášho lekára o preliečení v kúpeľoch.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 253

§ 2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam

(1) Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky v územných obvodov okresoch 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len COVID AUTOMAT).

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

a) pokiaľ prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1 ) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu2 ),

1 ) § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 ) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.